Adatkezelés

A tájékoztató 2013. július 1-től érvényes.

Tájékoztatjuk, hogy jelen adatkezelési irányelv frissítésre került a 2018. május 25-én életbelépő európai Általános Adatvédelmi Törvénynek (General Data Protection Regulation – GDPR) megfelelően!

Ez a weboldal Magyarországon a magyarországi székhellyel rendelkező Magyar Fitnesz és Egészségfejlesztési Szövetség kezelésében működik.

Ezen tájékoztató rögzíti, cégünk hogyan kezeli és védi azon információkat, melyeket Ön ezen weboldal használata során, valamint a Magyar Fitnesz és Egészségfejlesztési Szövetség valamelyik tagjával való kommunikációja során írásban és egyéb módon (pl. telefonon, vagy e-mailben, vagy egyéb elektronikus úton) részünkre rendelkezésre bocsát, vagy az Magyar Fitnesz és Egészségfejlesztési Szövetséggel összefüggő internetes kommunikáció céljából önkéntesen nyilvánosságra hoz.

 

Ha Önnek bármilyen kérdése, vagy észrevétele van ezzel a tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná ezt a weboldalt, vagy valamilyen információt bocsátana a cégünk valamelyik tagjának rendelkezésére, vagy a fentiek szerint nyilvánosságra hozna, kérjük lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati osztályunkkal a KAPCSOLAT menüpontban megadott elérhetőségeinken.

 

Az Ön adatainak védelme fontos a Magyar Fitnesz és Egészségfejlesztési Szövetség számára; bizalmának megőrzése elsődleges célunk!

A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a Magyar Fitnesz és Egészségfejlesztési Szövetség internet oldalain történő regisztrációval és a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Fitnesz és Egészségfejlesztési Szövetség az Ön adatait a szükség szerint elvégezendő szerkesztési munkálatok, piackutatás, közvetlen üzletszerzés, vagy reklámküldés érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja.

Amennyiben a tájékoztatót a weboldalon történt regisztrációval, hírlevélfeliratkozással vagy munkatársunkkal történt egyeztetés kapcsán Ön elfogadja, az adott információ(k) rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen tájékoztatónak az információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.


Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a " Magyar Fitnesz és Egészségfejlesztési Szövetség 2600 Vác, Zrínyi utca 39/B." címre, vagy az info@mfesz.hu email címre küldött levélben. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-73696/2014.

 

 1. A Magyar Fitnesz és Egészségfejlesztési Szövetség ezúton teszi közzé az adatvédelmi és -kezelési elveit és politikáját, melyeket magára nézve kötelező erővel ismer el.

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXVI. törvény - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet, 1998. évi XIX. törvény - a büntetőeljárásról (a továbbiakban Be.), 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény), 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit, illetőleg az „ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait. A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 1. Az adatok minősége, azaz a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során
 • az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
 • az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
 • az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
 • az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges, időszerűeknek kell lenniük;
 • az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,
 • nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is,
 • megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

III. Az adatalanyt védő további garanciák

 • Mindenkinek joga van arra, hogy
  • tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;
  • ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;
  • indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon;
  • jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az adatkezelés célhoz kötöttsége:

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

 

 1. Információk kezelése

Milyen információkat kapunk / gyűjtünk Ügyfeleinkről?

Általánosságban Ön használhatja ezt a weboldalt úgy is, hogy nem ad semmilyen információt a részünkre. Ugyanakkor, bizonyos oldalakon, illetve szolgáltatásainkkal kapcsolatban kérünk Önnel kapcsolatos adatokat.


Az információk tartalmazhatják:

 • az Ön nevét és kapcsolattartási adatait, ideértve például e-mail címét, telefonszámát, egyéb internetes elérhetőségét;
 • az Ön korát és nemét, szakmai érdeklődési körét, demográfiai adatait

Az Önnel kapcsolatos információkat a következő célok érdekében használjuk fel:

 • hírlevél küldés
 • marketing célú adatkezelés
 • weboldalunk regisztrált látogatóinak rendszeres tájékoztatása az általunk rendezett rendezvényekről
 • aktuális fitnesz iparági hírek, események megosztása
 • legfrissebb statisztikák, tanulmányok elküldése
 • szövetségünk tagjainak rendszeres értesítése a szövetség eseményeivel kapcsolatban
 • tagsági kötelezettségekről, teendőkről való tájékoztatás

 

Az Önnel kapcsolatos információkat különféle módszerekkel gyűjtjük, ideértve az alábbi eseteket:

 • mikor a Magyar Fitnesz és Egészségfejlesztési Szövetség és partnerei weboldalain keresztül bocsátja Ön a rendelkezésünkre;
 • mikor Ön személyesen, telefonon, írásban, interneten keresztül, szolgáltatásaink jövőbeni használatával kapcsolatban, vagy egyéb módon lép kapcsolatba velünk és információt bocsát rendelkezésünkre, vagy;
 • az információt a Magyar Fitnesz és Egészségfejlesztési Szövetséggel összefüggő internetes kommunikáció céljából Ön önkéntesen nyilvánosságra hozza.

Az Adatvédelmi Törvényben a Személyes Adatok kezeléséhez előírt hozzájárulást Öntől többek között az alábbi formákban szerezzük be:

 • elektronikus úton külön szövegben;
 • nyomtatott dokumentumon írásban rögzítjük, hogy a személyes adatoknak az iraton való megadásával Ön hozzájárul az adatkezeléshez;
 • telefonon, a beszélgetés előtt Önt tájékoztatjuk arról, ha az ügyintézővel folytatott beszélgetés rögzítésre kerülhet és az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulás rögzítésre kerülhet;
 • az információt a Magyar Fitnesz és Egészségfejlesztési Szövetséggel összefüggő internetes kommunikáció céljából Ön önkéntesen nyilvánosságra hozza.


  Az Önnel kapcsolatos Személyes Adatokat az Ön engedélye nélkül nem tesszük hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve:
 • abban az esetben, ha alkalmazottaink, az Magyar Fitnesz és Egészségfejlesztési Szövetség tagjai, munkatársaink, szállítóink, illetve kereskedelmi partnereink részéről az adatkezelés céljával összefüggően végrehajtandó feladatok teljesítése miatt az szükséges (ideértve az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat) az értékesítésben történő segítségnyújtást, piackutatást, ügyfelek részére nyújtandó szolgáltatásokat; számlakezelést, az Ön részére biztosítandó szolgáltatások nyújtását és ellenőrzését)
 • abban az esetben, ha az Önnel kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel, vagy állami szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési, illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos;
 • amennyiben jogszabály előírja, vagy lehetővé teszi.


Mi minden szükséges óvintézkedést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy azon alkalmazottaink, akik hozzáférhetnek az Önnel kapcsolatos információkhoz, megfelelő oktatásban részesülnek és így az információt a jelen iránymutatással, illetve az adatvédelmi jogszabályokban foglalt kötelezettségekkel összhangban tudják kezelni. Azon alkalmazottainkat, akik ezen kötelezettségüket nem megfelelően teljesítik, szükség esetén fegyelmi felelősségre vonjuk.

Az Ön információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük:

 • kódolás használatával, ahol ez lehetséges;
 • jelszavas védelem használatával, ahol ez alkalmazható; és
 • az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges).

Kapcsolat

Ez a weboldal tartalmazhat kapcsolódási lehetőséget más, általunk nem ellenőrzött weboldalakra, és más, általunk nem ellenőrzött weboldalak is adhatnak ilyen lehetőséget erre a honlapra. Bár mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy csak olyan weboldalakra biztosítsunk kapcsolódási lehetőséget, ahol a mi biztonsági és titoktartási iránymutatásunkkal megegyező szintű védelem létezik, amennyiben Ön elhagyja ezt a honlapot, nem tudunk felelősséget vállalni semmi olyan információ biztonságáért, melyet Ön más oldalakon ad meg. Ajánlott körültekintően és a titoktartási dokumentumok áttanulmányozásával eljárni a kérdéses weboldalakon!

 

 1. Cookie-k (sütik) kezelése:

Más cégekhez hasonlóan, mi is használunk "cookie"-kat weboldalunkon. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani. Cookie fajták az oldalon:

Szükséges:

A szükséges sütik segítik a weboldalak használatát, olyan alapfunkciók, mint például az oldalak navigálása és a webhelyek területeihez való hozzáférés engedélyezéséhez. A weboldal nem működhet megfelelően ezen cookik nélkül.

Tulajdonságok:

Az előnyben részesített cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy emlékezzen olyan információkra, emelyek megváltoztatják a webhely viselkedését vagy megjelenését, például az Ön által használt nyelvet vagy régiót.

Statisztika:

A statisztikai cookik segítenek a webhelyek tulajdonosainak megérteni, hogy a látogatók miként hatnak a weboldalakra azáltal, hogy névtelenül gyűjtik és jelentik az információkat.

Marketing:

A marketing sütiket a weboldalak látogatóinak nyomonkövetésére használják. A cél az, hogy olyan hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyek relevánsak és az adott felhasználó számára érdekesek.

 

Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a weboldalunk felhasználói által preferált keresési szokások felismerésében. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra, amelyek alapján kutatásokat végezhetünk az Ön demográfiai adataival, illetve érdeklődésével kapcsolatban. A névtelen, vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek Személyes Adatnak, így nem tartoznak ezen iránymutatás hatálya alá.
Az Ügyfeleinkkel kapcsolatos információkat harmadik félnek nem tesszük hozzáférhetővé!

 1. Adatvédelmi irányelvek

Az Magyar Fitnesz és Egészségfejlesztési Szövetség kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az Magyar Fitnesz és Egészségfejlesztési Szövetség felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Magyar Fitnesz és Egészségfejlesztési Szövetség az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az Alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Az Magyar Fitnesz és Egészségfejlesztési Szövetség kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Az Magyar Fitnesz és Egészségfejlesztési Szövetség kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

 

Weboldal üzemeltetője:

Gedeon Bt.

Elérhetőségek:

2600 Vác, Zrínyi utca 9.

 +3627 501 655

 +3620 886 1320

 info@gedeon.hu

 

 

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

logo_white.png

A Magyar Fitnesz és Egészségfejlesztési Szövetséget (nyílvántartási szám: 13-02-0002953) a hazai fitnesz ipar fellendítésére hoztuk létre. 

Kövess minket

Hírlevél feliratkozás

Iratkozz fel hírlevelünkre, értesülj elsőkézből a friss hírekről, információkról!

Copyright © 2020 Magyar Fitnesz és Egészségfejlesztési Szövetség

Weboldal: incluDesign.hu

+36 20 803 5790
2600 Vác, Zrínyi Miklós utca 39/b.